PRO: Nga sot mund të aplikoni për ndihmë financiare për pagesën e pagës minimale

37

Drejtoria e të Ardhurave Publike njofton të gjithë punëdhënësit se nga sot do të mund të aplikojnë për ndihmë financiare për pagesën e pagës minimale.

Në ueb-faqen e PRO-së tashmë është vendosur softueri i klientit përmes të cilit mund të bëhet kërkesë për ndihmë financiare, për pagesën e diferencës nga kontributet e pagës minimale të rritur neto.

Punëdhënësit që dëshirojnë të përdorin këtë ndihmë shtetërore, gjatë paraqitjes së MPIN-it, në fushën 3.23 duhet të shënojnë kodin 405, për të gjithë punonjësit për të cilët kërkojnë ndihmë financiare.

Punëdhënësit që kanë paguar tashmë pagën e muajit mars, por nuk kanë kërkuar ndihmë financiare, mund ta bëjnë këtë duke bërë një korrigjim duke futur kodin 103, vetëm për punonjësit që kërkojnë ndihmë financiare.

Të drejtën e përdorimit të kësaj mbështetje financiare kanë të gjithë punëdhënësit që nuk përjashtohen nga pagesa e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore ose tatimit mbi të ardhurat personale për punëmarrësin. Aplikantët duhet të kenë statusin e paguesit aktiv dhe të kenë shlyer detyrimet e listës së pagave, kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe taksat, duke përfshirë ditën e fundit të shkurtit ose të gjithë muajt në vijim për të cilët do të kërkojnë këtë ndihmë financiare.

Ndihma financiare realizohet pas pagesës së pagës për muajin për të cilin është dhënë. Pagesa do të bëhet përmes Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Ndihma financiare nuk mund të përdoret nga punëdhënësi që përdor subvencionimin e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore për punëtorët për rritjen e pagave, tatimpaguesi që përdor masën e subvencionimit të pagës nëpërmjet Planit Operativ për programet aktive dhe masat e punësimit për punëtorët, për periudhën kur duke përdorur masën, organin e pushtetit shtetëror dhe lokal dhe organet e tjera shtetërore të themeluara në pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe me ligj, institucion që ushtron veprimtari në fushën e arsimit, shkencës, shëndetësisë, kulturës, punës, sociale. mbrojtja dhe mbrojtja e fëmijëve, sporti, si dhe në veprimtari të tjera me interes publik të përcaktuara me ligj, të organizuara si agjenci, fonde, institucione publike dhe ndërmarrje publike të themeluara nga Republika e Maqedonisë së Veriut ose nga komunat e qytetit të Shkupit,si dhe nga komunat në qytetin e Shkupit, agjenci private për punësim për personin e siguruar i cili është transferuar te punëdhënësi i sektorit publik.

Punëdhënësit që do të përfitojnë ndihmë financiare janë të detyruar të mbajnë në punë punëmarrësin për të cilin marrin mbështetje për të paktën një vit pas përfundimit të përdorimit të masës. Punëdhënësit që nuk respektojnë këtë rregull, pas largimit nga puna të punonjësit do të duhet të kthejnë shumën e ndihmës së marrë brenda 30 ditëve. Kjo dispozitë nuk do të zbatohet nëse punonjësi për të cilin është marrë ndihma ndërkohë del në pension, nëse ndodh vdekja ose nëse punonjësi jep dorëheqjen vetë.

Masat e tilla drejtpërsëdrejti ulin tarifat që punëdhënësit kanë për kontributet dhe ruajnë likuiditetin e ekonomisë vendase, thuhet në njoftimin e PRO.